تجهیز دومین کارگاه خیاطی

/
در گزارش هایی که قبلا داشتیم در کمپین  هم‌شانه شو از دختری ۱۶ساله گفت…