بانوی اول راه آهن سوئد

/
  زندگینامه مینو اختر زند، زن ایرانی، رئیس سوئدی و م…