شاهزاده امنیت گوگل

/
  در زندگی نامه پریسا تبریز اینگونه آمده است که: پریسا تبریز مت…

۳باور محدود کننده شخصی به عنوان کارآفرین زن

/
  درسال ۲۰۱۶مک کینزی درگزارش زنان کار نشان داده شد که زنان ه…