جلوه ای توانمندی

آغاز مسیر توانمندی، تصمیمی سخت و پر از تردید است وقتی که قصد داریم تغییری شگرف در زندگی خود ایجاد کنیم، اما با آغاز این مسیر بی شک آنچه مهمتر است استمرار و ادامه است که عزمی راسخ می طلبد. گوشه ای ازین عزم راسخ و اشتیاق بی انتها را ببینید.