سفری با چشم دل

مرتضی مرغزاری، جوان ۲۳ ساله ی ملایری، نابینا ست، اما هرگز اجازه نداده معلولیت جسمانی سد مسیر رسیدن به آرزو هایش شود. این پسر هنرمند و خوش ذوق، کیف می بافد و می فروشد تا به آرزوهایش برسد.